Sociale verkiezingen 2016

1
Tussen 9 en 22 mei 2016 is het zover: op dat ogenblik hebben de werknemers het recht om
nieuwe afgevaardigden te kiezen voor het comité voor preventie en bescherming op het werk
en voor de ondernemingsraad.
De regelgeving voorziet dat de procedure voor de sociale verkiezingen in 2016 al moet
worden aangevat in december 2015. Zowel voor de werkgevers als voor de werknemers is het
dus tijd om zich grondig voor te bereiden.
Waarover wordt er gestemd ?
Het comité voor preventie en bescherming op het werk en voor de ondernemingsraad zijn
overlegorganen tussen de werkgever en de werknemers die zijn samengesteld uit een gelijk
aantal werkgever- en werknemersvertegenwoordigers.
De werkgeversvertegenwoordigers worden zonder verkiezingen aangesteld door de
werkgever en/of diens bestuur.
De werknemersvertegenwoordigers worden daarentegen verkozen voor een mandaat van 4
jaar. Zij worden voorgedragen door de vakbonden die aanwezig zijn in de onderneming. De
werknemers kunnen vervolgens hun stem uitbrengen op hun voorkeurskandidaat.
Wie is verplicht om sociale verkiezingen te houden?
Enkel ondernemingen die verplicht zijn om een ondernemingsraad en een comité voor
preventie en bescherming op het werk op te richten, zijn verplicht om sociale verkiezingen te
organiseren.
Een onderneming moet een ondernemingsraad oprichten of vernieuwen van zodra zij, in
principe, gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstelt. Als een onderneming
tussen de 50 en 99 werknemers tewerkstelt dan zal echter niet worden overgegaan tot een
aparte verkiezing van de leden van de ondernemingsraad. De werknemersdelegatie in de
ondernemingsraad is dan samengesteld door verkozen personeelsafgevaardigden van het
comité voor preventie en bescherming op het werk. Van zodra er 100 of meer werknemers
gewoonlijk gemiddeld tewerkgesteld zijn, zijn aparte verkiezingen vereist.
Een comité voor preventie en bescherming op het werk moet worden opgericht of vernieuwd
in elke onderneming die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstelt.
Hoe verloopt de procedure?
Het is onmogelijk om de volledige procedure voor de sociale verkiezingen in deze nieuwbrief
uiteen te zetten. Als uitgangspunt kan worden gesteld dat er sprake is van een voorbereidende
2
fase die 60 dagen in beslag neemt en van een eigenlijke verkiezingsfase die 90 dagen duurt.
In deze fases is het van cruciaal belang dat de voorgeschreven proceduregels strikt wordt
gevolgd en dat de talrijke vervaltermijnen rigoureus worden gerespecteerd. Bij deze
procedures moeten er bovendien verschillende verplichte documenten worden gebruikt.
Ontslagbescherming?
Van belang is verder om aan te stippen dat de kandidaat-werknemers voor de sociale
verkiezingen beschermd zijn tegen ontslag gedurende bepaalde periodes in de
voorbereidende fase en de verkiezingsfase. Ook na de eigenlijke verkiezingen zijn de
afgevaardigden beschermd tegen ontslag.
Het ontslag van een werknemer tijdens deze fases is dus niet zonder risico.
Wat kan Hechtrecht voor u doen?
Hechtrecht kan u als gespecialiseerd advocatenkantoor bijstaan bij het verloop en de
organisatie van de sociale verkiezingen. Hechtrecht kan u tevens helpen bij de juridische
problemen die deze sociale verkiezingen met zich kunnen teweegbrengen.
Het is namelijk algemeen geweten dat de verschillende stappen in de procedure voor de
sociale verkiezingen altijd oorzaak zijn van heel wat geschillen voor de arbeidsrechtbank.
Hechtrecht kan u dan ook met kennis van zaken bijstaan bij deze problemen en u helpen om
deze problemen te vermijden.
Voor de werkgever kan Hechtrecht bijvoorbeeld hulp bieden bij het doorlopen van de
procedure en er mee met u voor zorgen dat alle wettelijke bepalingen en termijnen worden
gerespecteerd. Zo wordt vermeden dat er boetes en sancties zouden worden opgelegd.
Ook voor de werknemer kan Hechtrecht van dienst zijn. Zo kan Hechtrecht er mee op
toezien dat de werkgever alle regels respecteert en actie ondernemen wanneer dit niet het
geval zou zijn.
Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen.
Peter Hechtermans
Toon Brawers
3
Bronnen

  1. Wet 2 juni 2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale
    verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het
    bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
    werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 22 juni 2015, 36088.
  2. Wet 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen
  3. http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=42382

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.